Bel ons: 0183 74 50 75 info@refizium.nl

De bestaande NOW 1.0 heeft al de nodige aanpassingen ondergaan. Zo is onder meer de ‘boete’ bij bedrijfseconomisch ontslag toegevoegd en is bij nieuwe aanvragen per 5 mei de individuele concernregeling met een accountantsverklaring geïntroduceerd.
Het kabinet maakt nu nieuwe aanpassingen bekend van de NOW 1.0, die we onderstaand kort behandelen. De Minister van SZW benadrukt dat de nieuwe mogelijkheden zullen terugwerken tot 20 mei 2020 en dat ondernemingen sindsdien een beroep op deze mogelijkheden kunnen doen.

Verlenging aanvraagtermijn
De laatste dag om subsidie NOW 1.0 aan te vragen is verlengd naar vrijdag 5 juni 2020. De Minister van SZW deelde mee dat ook ondernemingen die in eerste instantie niet in aanmerking kwamen voor deze subsidie, door de gewijzigde voorwaarden nu mogelijk alsnog succesvol een aanvraag om subsidie NOW 1.0  kunnen doen. Hij doelt hiermee op ondernemingen die nog geen aanvraag om NOW-subsidie hadden ingediend. De aanvraag kan immers slechts eenmaal per loonheffingennummer worden ingediend.

Alsnog subsidie voor ondernemingen met een lage of 0-loonsom in januari 2020
Het gaat bij deze aanpassing vooral om seizoenbedrijven en startende ondernemingen, waarbij het probleem met name was dat er in januari 2020 geen of een lage loonsom was, maar er in de periode maart tot en met mei 2020 wel een loonsom of een hogere loonsom was. Deze ondernemingen kregen geen (voorschot op) subsidie NOW 1.0, omdat zij over januari 2020 geen loonsom hadden of zij kregen een laag voorschot op subsidie NOW 1.0, omdat de loonsom over januari 2020 laag was en een hogere loonsom daarna niet tot een hogere subsidie kon leiden.

Aanpassing
De aanpassing houdt in dat een stijging van de loonsom in de periode maart tot en met mei 2020 kan worden meegenomen in de hoogte van de subsidie NOW 1.0 bij de definitieve vaststelling van de subsidie. Daarbij geldt als voorwaarde dat de loonsom in de periode maart tot en met mei 2020 hoger is dan driemaal de loonsom in januari 2020. In deze rekenmethode worden de loonsommen over april en mei gemaximeerd op de loonsom van maart 2020.

Tijdig aanvragen
Als ondernemingen, bijvoorbeeld met een 0-loonsom over januari 2020, hierdoor alsnog subsidie NOW 1.0 kunnen krijgen, moeten zij uiterlijk 5 juni 2020 alsnog een aanvraag om subsidie NOW 1.0 indienen bij het UWV. Ondernemingen die om deze reden eerder een afwijzende beschikking van het UWV hebben ontvangen, worden door het UWV benaderd. Een nadeel is dat deze ondernemingen de NOW-subsidie pas bij de definitieve afrekening zullen ontvangen. Dat wil zeggen niet voor 7 september 2020.

Alsnog subsidie bij overgang van onderneming
Het omzetverlies wordt voor ondernemingen waarvan de bedrijfsuitoefening uiterlijk op 1 januari 2019 is aangevangen, bepaald door 25% van de jaaromzet over 2019 te vergelijken met de omzet over de gekozen periode van drie maanden in 2020. Die periode kan zijn maart tot en met mei, april tot en met juni of mei tot en met juli. Bij startende ondernemingen die op 1 januari 2019 nog niet bestonden, werden problemen die hierdoor ontstonden deels ondervangen door voor de omzetbepaling de omzet over de hele kalendermaanden na de dag van aanvang van de bedrijfsuitoefening in 2019 tot en met 29 februari 2020 te hanteren, om te rekenen naar 3 maanden. Hiervoor moesten die ondernemingen wel uiterlijk 1 maand voor 1 februari 2020 zijn gestart om enige omzet in februari 2020 te kunnen hebben.

Aanpassing
De aanpassing maakt het mogelijk om deze afwijkende regeling voor de omzetbepaling van startende ondernemingen, ook toe te passen op ondernemingen die voorafgaand aan een beroep op de NOW 1.0, een andere onderneming hebben overgenomen en feitelijk in een andere bedrijfssamenstelling zijn gaan werken. Voorwaarde blijft wel dat een onderneming vóór 29 februari 2020 is overgenomen om enige (overgenomen) omzet in februari 2020 te kunnen hebben. Voor toepassing van de laatstgenoemde wijziging wordt het voor de loonsom-vergelijking nu ook mogelijk om de loonsom over maart 2020 als refertemaand te hanteren, mits de loonsom over de periode maart tot en met mei 2020 driemaal hoger is dan de loonsom over januari 2020. De Minister van SZW onderkent dat de wijzigingen dienen om het omzetverlies en de loonsom-vergelijking meer representatief te laten zijn, maar niet voorzien in alle situaties van overgang en/of start van een onderneming.

Tijdig aanvragen
Ondernemingen die voor 29 februari 2020 een onderneming hebben overgenomen en feitelijk in een andere bedrijfssamenstelling zijn gaan werken en door de aanpassing alsnog in aanmerking komen voor de NOW-subsidie, moeten uiterlijk 5 juni 2020 alsnog een aanvraag indienen. Ook in deze situatie zullen ondernemingen de NOW-subsidie niet eerder ontvangen dan 7 september 2020. Voor zover dat nu is te overzien, lijkt deze aanpassing voor een beperkt aantal ondernemingen een oplossing.

Filteren 13e maand uit de loonsom
Is in januari 2020 een 13e maand uitgekeerd, dan vertekent dit de loonsom over januari 2020. Het UWV zal daarom bij de definitieve vaststelling van de NOW-subsidie extra periodieke lonen, zoals een 13e maand, uit de loonsommen halen. Hiermee wordt voorkomen dat werkgevers enkel door een 13e maand te betalen, de NOW-subsidie moeten terugbetalen. Het zou voorstelbaar zijn dat 1/12 gedeelte van de in januari 2020 betaalde 13e maand aan de loonsom van januari 2020 zou worden toegerekend. Daarvoor heeft de Minister van SZW niet gekozen en blijft de totale 13e maand buiten beschouwing in de loonsom van januari 2020.

Duidelijkheid over grenzen accountantsverklaring
De grensbedragen waarbij na afloop van de subsidieperiode bij de aanvraag om een definitieve vaststelling van de NOW-subsidie een accountantsverklaring moet worden meegezonden, zijn bekendgemaakt. De accountantsverklaring is verplicht voor ondernemingen die een voorschot van € 100.000 of meer hebben ontvangen en - als het ontvangen voorschot lager is - naar de eigen inschatting van de onderneming bij de definitieve vaststelling een NOW-subsidie zullen ontvangen van € 125.000 of meer. Om de laatstbedoelde ondernemingen bij die eigen inschatting van de subsidie te helpen,
zal de Minister van SZW een rekentool beschikbaar stellen.

Concernregeling
Voor de gewone concernregeling gelden de hiervoor genoemde subsidiebedragen per concern en niet per loonheffingennummer. Ondernemingen die gebruikmaken van de individuele concernregeling moeten altijd een accountantsverklaring bijvoegen. De Minister van SZW stelt dat uit voorlopige cijfers blijkt dat ongeveer 10% van de 113.000 ondernemingen die NOW-subsidie hebben ontvangen, bij de definitieve vaststelling van de subsidie een accountantsverklaring moeten indienen.

Tijdig aanleveren
Als er bij de definitieve vaststelling van de NOW-subsidie geen accountantsverklaring is, terwijl die verklaring wel verplicht is, krijgt een onderneming 14 weken de tijd om alsnog een (juiste) accountantsverklaring te overleggen. Indien daaraan dan nog niet wordt voldaan, wordt de NOW-subsidie op nihil vastgesteld.

Verklaring bevestiging omzetdaling door administratiekantoor of financieel dienstverlener
Is geen accountantsverklaring nodig, dan moet bij een verzoek om definitieve vaststelling van de NOW-subsidie met een voorschot boven de € 20.000 of een vaststellingsbedrag boven de € 25.000, wel een verklaring van een derde worden overgelegd die de omzetdaling bevestigt. De derde kan bijvoorbeeld een administratiekantoor, financieel dienstverlener of brancheorganisatie zijn. Hoe deze verklaring eruit moet zien, is nog niet bekend.

Let op!
Aan deze verplichting bij het verzoek om definitieve vaststelling van de NOW-subsidie is tot nu toe relatief weinig aandacht geschonken. Houd hiermee rekening bij het verzoek om definitieve vaststelling van de NOW-subsidie.

Verschuiving en verruiming termijn verzoek definitieve vaststelling
De definitieve vaststelling van de eerste subsidieperiode (maart, april, mei 2020) kan worden aangevraagd binnen 24 weken, gerekend vanaf 7 september 2020. Dit om overlapping van de aanvraag en vaststellingsperioden voor subsidies NOW 1.0 en 2.0 te voorkomen. De termijn voor het indienen van een verzoek om een definitieve vaststelling van de subsidie NOW 1.0, waarvoor een accountantsverklaring is vereist, is verruimd naar 38 weken.

Pin It on Pinterest