Bel ons: 0183 74 50 75 info@refizium.nl

De NOW wordt met 3 maanden verlengd. Ook in de periode juni-juli-augustus kunnen werkgevers van deze regeling gebruikmaken. Uitgangspunt voor de NOW 2.0 is de NOW 1.0 inclusief de hiervoor vermelde wijzigingen. Vervolgens zijn enkele aanpassingen doorgevoerd. Hierna gaan we in op de belangrijkste aspecten van de nieuwe NOW 2.0.

We vatten hier de belangrijkste onderdelen samen:

  • Vanaf 6 juli 2020 kan de aanvraag NOW-subsidie 2.0 worden gedaan voor een tegemoetkoming in de loonkosten over de periode juni tot en met augustus 2020.
  • Alle ondernemingen, dus ook de ondernemingen die subsidie NOW 1.0 hebben ontvangen, moeten (opnieuw) een aanvraag indienen voor subsidie NOW 2.0, als zij ook in de tweede subsidieperiode NOW-subsidie willen ontvangen.
  • De periode van de omzetdaling in 2020 ten opzichte van 2019 wordt ook nu bepaald door een periode van 3 maanden te kiezen.
  • De loonsom over maart 2020 (peildatum 15 mei 2020) is bepalend voor het voorschot op de subsidie NOW 2.0.
  • de verplichting om geen ontslag aan te vragen blijft gehandhaafd, maar de korting op de subsidie wordt verlaagd van 150% naar 100%
  • de opslag op de loonkosten wordt verhoogd van 30% naar 40%

In meer detail vindt u hieronder een toelichting.

Aanvraag om subsidie NOW-2
Vanaf 6 juli 2020 kan de aanvraag NOW-subsidie 2.0 worden gedaan voor een tegemoetkoming in de loonkosten over de periode juni tot en met augustus 2020. Alle ondernemingen, dus ook de ondernemingen die subsidie NOW 1.0 hebben ontvangen, moeten (opnieuw) een aanvraag indienen voor subsidie NOW 2.0, als zij ook in de tweede subsidieperiode NOW-subsidie willen ontvangen. Er is dus geen ‘automatische’ verlenging van subsidie. De aanvraagperiode zal waarschijnlijk lopen van 6 juli tot en met 31 augustus 2020 (einde subsidieperiode NOW 2.0). Dit is dus tijdens de vakantieperiode, dus het is verstandig om u tijdig op deze tweede aanvraagronde voor te bereiden.

Periode omzetdaling in 2020
De periode van de omzetdaling in 2020 ten opzichte van 2019 wordt ook nu bepaald door een periode van 3 maanden te kiezen. Er kan worden gekozen uit de periode juni tot en met augustus, juli tot en met september en augustus tot en met oktober 2020. Voor ondernemingen die al subsidie krachtens de regeling NOW 1.0 hebben ontvangen, dient de periode van omzetdaling voor de subsidie NOW-2 aan te sluiten op de voor de omzetdaling in de regeling subsidie NOW-1 gekozen periode. Deze laatste groep ondernemingen hebben geen keuzemogelijkheid.

Loonsom voor bepaling voorschot
De loonsom over maart 2020 (peildatum 15 mei 2020) is bepalend voor het voorschot op de subsidie NOW 2.0. De aanpassing van de NOW 1.0 voor ondernemingen met een lage of 0-loonsom in januari 2020 werkt ‘automatisch’ door in de bepalende loonsom over maart 2020 voor de NOW 2.0.  Op grond van deze aanpassing mogen deze ondernemingen de loonsom over maart 2020 aanhouden in de plaats van de loonsom over januari 2020, mits over de subsidieperiode maart tot en met mei 2020 de loonsom driemaal hoger is dan driemaal de loonsom over januari 2020.Doordat in regeling subsidie NOW 2.0 de loonsom over de maand maart 2020 als referentiemaand wordt aangehouden, zal bij de definitieve vaststelling van de subsidie deze aanpassing ‘automatisch’ doorwerken.

Hoogte subsidie NOW-2
De hoogte van de subsidie wordt op gelijke wijze als bij de subsidie NOW 1.0 bepaald, met dien verstande dat de opslag voor vakantiegeld en nadere kosten wordt verhoogd van 30% naar 40%.  Daarnaast wordt de ‘boete’ wegens aanvragen om bedrijfseconomisch ontslag verlaagd van 150% naar 100% van het loon van de ontslagen werknemer.

Loon 100% doorbetalen tijdens subsidieperiode
De ondernemingen moeten de lonen van werknemers voor 100% door te betalen. Er wordt niet vermeld of, en zo ja in welke mate, op het overtreden van deze verplichting een sanctie zal worden opgenomen.

De ‘ontslagboete’ vervalt (deels)
Ondernemingen mogen tijdens de subsidieperiode in beginsel geen aanvragen om bedrijfseconomisch ontslag indienen bij het UWV. In de regeling subsidie NOW 1.0 werd bij overtreding daarvan 150% van het loon van de werknemer op de subsidie in mindering gebracht, zonder rekening te houden met het percentage omzetdaling. In de regeling subsidie NOW 2.0 zal in de periode juni tot en met augustus 2020 bij aanvragen om bedrijfseconomisch ontslag 100% van het loon van de werknemer op de subsidie in mindering worden gebracht. De huidige regels voor ontslagbescherming blijven bestaan.

Collectief ontslag
Bij collectief ontslag van 20 of meer werknemers als bedoeld in de Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO), zullen ondernemingen op het aanvraagformulier moeten verklaren dat zij gedurende een periode van 4 weken zullen overleggen met de vakbonden over de voorgenomen ontslagen. Ook moeten zij verklaren dat zij de aanvraag voor ontslag niet eerder indienen dan 4 weken nadat de WMCO-melding aan de vakbonden is gedaan. Er wordt niet vermeld of, en zo ja in welke mate, op het overtreden van dit commitment een sanctie zal worden opgenomen.

Geen dividend- of bonusuitkeringen en/of inkoop eigen aandelen in 2020
Als voorwaarde voor de subsidie NOW 2.0 zal worden opgenomen dat ondernemingen geen dividend, bonus of winstdelingen aan DGA’s, bestuurders en directie mogen uitkeren in 2020 tot en met de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021. Dit geldt ook voor andere bedrijven die niet via een aandeelhoudersvergadering werken, zoals coöperaties. Voor deze laatste groep geldt dit tot en met de vergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021. Om ervoor te zorgen dat deze voorwaarde proportioneel en controleerbaar is, zal geregeld worden dat deze verplichting alleen geldt voor bedrijven die een subsidiebedrag ontvangen, waarvoor een accountantsverklaring vereist is. Dit zijn bedrijven die een voorschot aan NOW-subsidie hebben ontvangen van € 100.000 of meer of naar de eigen inschatting van de onderneming een definitieve NOW-subsidie zullen ontvangen van € 125.000 of meer.  Let op: Deze voorwaarde ziet niet op dividend, bonus en aandelen over 2019, waarvan in 2020 tot uitbetaling is overgegaan en ook niet op uitgekeerde bonussen of winstdelingen aan overig personeel.

Inspanningsverplichting werkgevers tot stimuleren (bij- of om) scholen personeel
Het doel van de NOW-subsidie is om zo veel mogelijk banen te behouden.  Maar als dat niet kan moeten werknemers de mogelijkheid worden geboden om zich voor te bereiden op nieuwe omstandigheden. Zij moeten in staat worden gesteld om een ontwikkeladvies te vragen of zich bij- of om te scholen voor behoud van (ander) werk.
Deze inspanningsverplichting voor ondernemingen is flankerend beleid bij de regeling NOW 2.0, maar geen onderdeel van de voorwaarden in de NOW 2.0. Werkgevers kunnen werknemers tot bij- of omscholing stimuleren door bijvoorbeeld (vrijvallende) tijd beschikbaar te stellen en middelen te verschaffen, via bijvoorbeeld een O&O-fonds. Er is niet vermeld of, en zo ja in welke mate, op het overtreden van deze inspanningsverplichting een sanctie zal worden opgenomen.

‘NL Leert’
Werknemers en zzp-ers zal een kosteloos crisispakket ‘NL Leert’ worden aangeboden met ontwikkeladviezen en online scholing, die zij vanuit huis kunnen volgen. De beoogde looptijd hiervan is juli tot en met december 2020. De exacte voorwaarden van deze regeling zullen nog worden gepubliceerd.

Pin It on Pinterest