Bel ons: 0183 74 50 75 info@refizium.nl

In het eerdere artikel over de NOW 3.0 worden al wijzigingen genoemd met betrekking tot de NOW-regeling die geldt van 2 oktober 2020 tot 1 juli 2021. Deze kunt u hier teruglezen. Nu is meer informatie met betrekking tot de NOW 3.0 bekend gemaakt.

Kortingen
In de NOW 3.0 worden de kortingen geschrapt die golden bij de NOW 1.0 en 2.0 bij het doen van een aanvraag tot ontslag van een werknemer om bedrijfseconomische omstandigheden.
Ten eerste vervalt in de NOW 3.0 de korting van 5% op het gehele subsidiebedrag als de werkgever bij grotere ontslagaanvragen geen overeenstemming heeft bereikt met de belanghebbende vakbonden of, bij gebreke daaraan, een andere werknemersvertegenwoordiging.
Ten tweede geldt in de NOW 3.0 niet meer dat 100% (in de NOW 2.0, 150% in de
NOW 1.0) van het loon van de werknemer die wordt ontslagen om bedrijfseconomische redenen, voor de gehele subsidieperiode in mindering wordt gebracht op de subsidie. De werkgever ontvangt dus subsidie over de loonkosten die hij tijdens de subsidieperiode heeft, zolang een werknemer in die periode daadwerkelijk in dienst is.

Inspanningsverplichting werkgever
In de NOW 3 wordt een nieuwe inspanningsverplichting opgenomen voor de werkgever om mee te werken aan de begeleiding naar nieuw werk van de ontslagen werknemer. Het niet voldoen aan deze voorwaarde heeft een korting van 5% op het subsidiebedrag tot gevolg. Deze korting wordt toegepast als de werkgever geen contact heeft gezocht met het UWV in het kader van begeleiding van werk naar werk, terwijl hij wel bedrijfseconomisch ontslag voor een werknemer aanvraagt.

Geen bonussen of dividend
De voorwaarde dat er geen bonussen of dividend wordt uitgekeerd of eigen aandelen worden ingekocht, blijft. In de eerste, tweede en derde tranche geldt dit voor 2020, maar voor de vierde en vijfde tranche van de NOW 3.0 geldt dit ook voor 2021.

Bepaling omzetdaling en loonsom
De wijze van het berekenen van omzetdaling blijft gelijk aan de NOW 1.0 en 2.0: de omzetdaling wordt bepaald door een vierde van de omzet van 2019 te vergelijken met de omzet in een door de werkgever te kiezen periode van drie maanden. Net als in de NOW 1.0 en 2.0 kan per tranche worden gekozen over welke periode de omzetdaling wordt berekend.
Als er al een aanvraag is ingediend voor NOW 2.0 en de subsidie is verleend, moet de periode van omzetdaling voor de derde tranche van NOW 3.0 aansluiten op die periode van omzetdaling waarvoor in NOW 2.0 subsidie is aangevraagd. Dit geldt vervolgens ook voor de drie tranches in de NOW 3.0. Als de NOW-subsidie wordt aangevraagd voor opeenvolgende tranches, moeten de omzetperiodes dus op elkaar aansluiten.
Bepalend is de loonsom van juni 2020. Indien de polis-administratie voor de maand juni 2020 niet gevuld is, wordt uitgegaan van de loonsom van april 2020.

Aanvragen
Het UWV streeft ernaar het aanvraagloket voor het eerstvolgende aanvraagtijdvak vanaf  16 november 2020 tot 13 december 2020 te openen. Daarbij kan met terugwerkende kracht een aanvraag ingediend worden voor het eerste tijdvak (1 oktober tot en met 31 december).
Na het toekennen van de subsidie zal de aanvrager een voorschot van 80% ontvangen in drie termijnen.
Het aanvraagtijdvak voor de vierde tranche is 15 februari tot en met 14 maart 2021. Voor de vijfde tranche is het beoogde aanvraagtijdvak 17 mei tot en met 13 juni 2021.

Als een werkgever voor alle drie de tijdvakken subsidie heeft ontvangen, vindt de vaststelling voor alle drie de tranches plaats vanaf 1 september 2021, maar moet voor iedere tranche een aparte aanvraag om vaststelling worden gedaan. Nadere informatie over het vaststellingsproces volgt nog.

Overzicht
In onderstaand overzicht zijn de voorwaarden voor de drie NOW-regelingen opgenomen.

NOW 1.0 2.0 3.0 3.0 3.0
Tranches 1 2 3 4 5
Maanden mrt  t/m mei 2020 juni t/m sept 2020 okt t/m dec 2020 jan t/m mrt 2021 apr t/m juni 2021
Referentiemaand loonsom jan 2020 mrt 2020 juni 2020 juni 2020 juni 2020
Minimum omzetdaling 20% 20% 20% 30% 30%
Opslag werkgeverslasten 30% 40% 40% 40% 40%
Vergoeding 90% 90% 80% 70% 60%
Maximum loon € 9.538 € 9538/
€ 9691
€ 9.691 € 9.691 € 4.845
Toegestane daling loonsom 0% 0% 10% 15% 20%
Korting ontslag UWV ja ja nee nee nee
Aanvraag voorschot 16 nov –
13 dec 2020
15 febr. t/m
14 mrt 2021
17 mei t/m
13 juni 2021
Aanvraag vaststelling vanaf 7 okt 2020 vanaf 16 nov 2020 vanaf 1 sept 2021 vanaf 1 sept 2021 vanaf 1 sept 2021

UPDATE DECEMBER 2020
Vanwege de strenge lockdown is het loket voor NOW 3.0 eerste tijdvak (oktober tot en met december 2020) weer opengesteld. Aanvragen kunnen nog tot en met 27 december 2020 worden ingediend bij het UWV.

Vergoedingspercentage tweede tijdvak
Het vergoedingspercentage zal in het tweede tijdvak (januari t/m maart 2021) gelijk blijven aan het eerste tijdvak (oktober t/m december 2020). Dit betekent dat het maximale vergoedingspercentage 80% van de loonsom bedraagt in plaats van 70%. De loonsomvrijstelling blijft gelijk aan 10%. Ook wordt het minimale omzetverlies om voor NOW in aanmerking te komen in het tweede tijdvak niet verhoogd naar 30%, maar blijft dit staan op 20%.

Aanvragen
Aanvragen voor het tweede tijdvak van NOW 3.0 (1 januari tot en met 31 maart 2021) kunnen vanaf 15 februari tot en met 14 maart 2021 worden ingediend. Voor het derde tijdvak van NOW 3.0 is het beoogde aanvraagtijdvak 17 mei tot en met 13 juni 2021.
Aanvragen voor het eerste tijdvak van NOW 3.0 kunnen dan niet meer worden ingediend.

 

 

Pin It on Pinterest