Bel ons: 0183 74 50 75 info@refizium.nl

Zzp’ers hebben het zwaar, de vervanger voor de Wet DBA sneuvelde en voorlopig is er nog geen zicht op een andere wet of handhaving van de Wet DBA. Het enige sprankje hoop is de webmodule die begin volgend jaar online komt. Zo valt op te maken uit de Kamerbrief die minister Koolmees en staatssecretaris Vijlbrief stuurden.

Uit verschillende onderzoeken, waaronder die van de commissie Borstlap, is gebleken dat er aanpassing van wet- en regelgeving nodig is om het werken als zelfstandige aantrekkelijk te houden. Bovendien ligt er inmiddels een uitspraak van de Hoge Raad, waaruit mag worden opgemaakt dat de bedoeling van de partijen bij het aangaan van een overeenkomst (ook als dat een overeenkomst van opdracht is) niet ter zake doet. De vraag is dus: hoe nu verder?

Alleen een webmodule
Wie denkt dat deze brief daar antwoord op geeft komt bedrogen uit. Het enige handvat dat de overheid de komende tijd gaat bieden, is de lang verwachte webmodule. De pilot met die module start op 11 januari 2021. Die module is belangrijk omdat het onderscheid tussen de kwalificatie als zelfstandige en werknemer van belang voor werkgevers/opdrachtgevers, werkenden en de overheid. Zo bepaalt dit onderscheid of sprake is van een inhoudingsplicht voor de loonheffingen en een verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen. Daarnaast is het civielrechtelijke onderscheid tussen de arbeidsovereenkomst en andere typen overeenkomsten op basis waarvan arbeid wordt verricht, van belang voor de rechten en bescherming van de zelfstandige of werknemer en voor de daarmee gepaard gaande risico’s en kosten van degene die het werk aanbiedt (opdrachtgever of werkgever). Er bestaat een groot verschil in fiscale en arbeidsrechtelijke behandeling tussen opdrachtnemers en werknemers. De kwalificatie van de arbeidsrelatie werknemer/werkgever of opdrachtnemer/opdrachtgever – heeft daardoor een grote impact op beide partijen. Duidelijkheid over de aard van de arbeidsrelatie is daarom van belang.

Pilot webmodule
Het kabinet ontwikkelt met de webmodule een instrument om opdrachtgevers die duidelijkheid en waar mogelijk zekerheid over de kwalificatie van de arbeidsrelatie
voor de loonheffingen te geven. De pilot start naar verwachting op 11 januari 2021 en duurt in ieder geval zes maanden. Na deze zes maanden zal de pilot worden geëvalueerd (in de zomer van 2021) en kan besluitvorming over een eventuele introductie van de webmodule plaatsvinden. De pilot van de webmodule is bedoeld om zicht te krijgen op de werking van de webmodule en wat deze voor opdrachtgevers in de dagelijkse praktijk kan betekenen. Via de pilot kan worden getest of de webmodule in de praktijk behulpzaam is voor opdrachtgevers bij het verduidelijken van de aard van de arbeidsrelatie en – zo nodig – bij het vormgeven van de arbeidsrelatie. De webmodule geeft gedurende de pilotfase voor zover mogelijk een indicatie van de arbeidsrelatie, waarbij de volgende uitkomsten mogelijk zijn:

  • Opdrachtgeversverklaring: de opdracht kan buiten dienstbetrekking worden verricht (bijvoorbeeld door een zzp‘er).
  • Indicatie dienstbetrekking: er zijn sterke aanwijzingen dat er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking.
  • Geen oordeel mogelijk: Op grond van de gegeven antwoorden is niet duidelijk of sprake is van werken buiten dienstbetrekking of van werken
    in dienstbetrekking.

Deze uitkomsten hebben tijdens de pilotfase geen juridische status. Opdrachtgevers kunnen in de pilotfase derhalve geen zekerheid ontlenen aan de uitkomst. Gelet hierop fungeert de pilot dan ook met name als voorlichtingsinstrument voor opdrachtgevers om duidelijkheid te krijgen over de kwalificatie van de arbeidsrelatie. Dit biedt opdrachtgevers de mogelijkheid om zich te beraden of, gelet op de huidige wet- en regelgeving en jurisprudentie, een bepaalde opdracht zich er voor leent om al dan niet buiten dienstbetrekking te worden uitgevoerd. Ook geeft dit de opdrachtgever de mogelijkheid te bezien hoe binnen de geldende wet- en regelgeving de opdracht vorm gegeven moet worden om wel buiten dienstbetrekking uitgevoerd te kunnen worden of om een dienstbetrekking aan te gaan.

Bronvermelding: https://www.salarisnet.nl/arbeidsrecht/nieuws/2020/11/webmodule-zzpers-11-januari-van-start-voorlopig-nog-geen-handhaving-wet-dba-1017833?_ga=2.256470285.720627340.1608125318-1900928134.1607083946

Pin It on Pinterest