Bel ons: 0183 74 50 75 info@refizium.nl

Bedrijven en instellingen die een praktijk- of werkleerplaats hebben aangeboden in het studiejaar 2018/2019, kunnen deze zomer (tot uiterlijk 16 september) subsidie aanvragen als tegemoetkoming voor de begeleidingskosten van een deelnemer, leerling of student. Deze subsidieregeling Praktijkleren is bedoeld om mensen beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt en richt zich vooral op kwetsbare groepen, studenten in sectoren met een dreigend tekort aan gekwalificeerd personeel en wetenschappelijk personeel. De voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen verschillen per categorie. Het maximale subsidiebedrag is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats.

Het doel van de Subsidieregeling Praktijkleren is werkgevers stimuleren om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Het subsidiebedrag (tot € 2.700 per leerling) zal naar rato worden verrekend met de periode waarin de werkgever de leerling, promovendus of werknemer heeft begeleid. Werkgevers komen voor subsidie in aanmerking als zij personen uit de volgende groepen begeleiden:

  • Vso, pro, (entree) vmbo: voor het buitenschoolse praktijkgedeelte in het laatste leerjaar (vso en pro) en voor het 3e en 4e leerjaar voor (entree) vmbo. Het buitenschoolse praktijkgedeelte moet ten minste 560 klokuren omvatten, waarbij geldt dat elke schoolweek in het laatste schooljaar binnenschoolse lessen bevat.
  • Mbo: alleen bbl-opleidingen die gericht zijn op een volledig diploma. Voor het mbo dienen deze opleidingen te zijn opgenomen in het Crebo.
  • Hbo: alleen duale en deeltijdopleidingen. Het kan hierbij ook gaan om een associate degree of een hbo-master. Het gaat om een opleiding in het hoger onderwijs waarvoor accreditatie is verleend. Daarnaast is de opleiding ook opgenomen in het CROHO. De code van de opleiding moet opgenomen zijn in de onderdelen techniek of landbouw en natuurlijke omgeving.
  • Promovendi: tijdelijk aangesteld of met een arbeidsovereenkomst bij een universiteit of een instituut van de KNAW of NWO. Over hun loonkosten moeten afspraken zijn gemaakt met een privaatrechtelijke rechtspersoon.
  • Werknemers van een privaatrechtelijke rechtspersoon, die promotieonderzoek doen of een opleiding tot technologisch ontwerper volgen: zij doen promotieonderzoek of volgen de opleiding op grondslag van een overeenkomst tussen dat bedrijf en een universiteit, die de werknemer begeleidt. Ook voor technologisch ontwerpers in opleiding die bij het tweede deel van hun reguliere opleiding hun ontwerpopdracht bij een privaatrechtelijke rechtspersoon doen, kan de laatstgenoemde subsidie worden ontvangen.

Tip  De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) vergelijkt de gegevens uit de aanvraag met de geregistreerde informatie bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Soms wijkt die informatie af van de daadwerkelijke situatie van de student. In dergelijke gevallen verzoekt de RVO om de (praktijkleer)overeenkomst als bewijsmiddel. Alle drie betrokken partijen moeten de praktijkleerovereenkomst hebben getekend. Zorg ervoor dat de praktijkleerovereenkomst duidelijk is voorzien van de naam van de opleiding en de onderwijsinstelling, de start- en einddatum van de stage en indien van toepassing de relevante Crebo- of CROHO-code.

 

Hulp nodig, of checken of het voor u van toepassing zou kunnen zijn? Neem contact met ons op.

 

Pin It on Pinterest