Bel ons: 0183 74 50 75 info@refizium.nl

De TVL wordt verruimd voor het eerste en het tweede kwartaal van 2021. Daardoor kunnen getroffen ondernemingen meer aanspraak maken op steun uit de TVL. De toegang tot de TVL wordt daarnaast verbreed, zodat ook (middel)grote ondernemingen hier aanspraak op kunnen maken. De verruiming en verbreding bestaat uit de volgende maatregelen:

  • de vergoedingspercentages in de TVL worden verhoogd;
  • de verplicht gesloten detailhandel wordt verder ondersteund voor de verliezen die zij op hun voorraden hebben geleden;
  • de werknemersgrens in de TVL wordt losgelaten;
  • de maximale TVL-vergoeding wordt verhoogd;
  • verhoging van het minimumsubsidiebedrag uit de TVL, zodat ook kleine bedrijven meer aanspraak kunnen maken op steun voor hun vaste lasten.

Hierna gaan we in op specifieke onderdelen van de verruimde en verbrede TVL-regeling.

Berekening omzetverlies
Ook in 2021 wordt voor de TVL gewerkt met 2019 als referentiejaar voor het vaststellen van het omzetverlies van ondernemers. Door, voor de eerste twee kwartalen van 2021, te kiezen voor de referentieperiode eerste en tweede kwartaal van 2019, probeert het kabinet te voorkomen dat ondernemers ten onrechte subsidie mislopen.

Verhoging subsidiepercentages TVL
Om ondernemers tijdens de verlengde lockdown te ondersteunen, verhoogt het kabinet de vergoedingspercentages van de vaste lasten naar 85% voor alle ondernemers met een omzetverlies vanaf 30%. Het vergoedingspercentage loopt daarmee niet langer op van 50% (bij 30% omzetverlies) naar 70% (bij 100% omzetverlies). Door deze verhoging van de subsidiepercentages ontvangen ondernemers van wie de omzet meer dan 30% is teruggevallen, een tegemoetkoming van 85% van de vaste lasten. Via de NOW ontvangen deze ondernemers tevens een tegemoetkoming oplopend tot 85% van de loonkosten bij volledig omzetverlies.

Let op!
De verhoging van de TVL heeft ook gevolgen voor de NOW, omdat deze meetelt als omzet bij de berekening van de NOW. Meer TVL kan leiden tot een lagere NOW, maar per saldo leidt de verhoging van de TVL tot aanzienlijk meer steun voor zwaar getroffen ondernemers.

Voor ondernemers blijft het, vanwege het forfaitaire karakter van de TVL, aantrekkelijk hun vaste lasten in deze periode te beperken. De daadwerkelijke vaste lasten zijn namelijk niet van invloed op de hoogte van de subsidie.

Verhogen maximum subsidiebedrag TVL
Het verhogen van de vergoedingspercentages en het beschikbaar stellen van de TVL voor niet-mkb bedrijven, leiden ertoe dat meer bedrijven eerder aan de maximale vergoeding van € 90.000 komen. Het maximale subsidiebedrag per kwartaal voor een onderneming wordt verhoogd van € 90.000 naar € 330.000 per het eerste kwartaal van 2021. De steun moet daardoor beter aansluiten bij de situatie van zowel grotere, kapitaalintensieve, bedrijven als bij de situatie van zwaarder getroffen bedrijven. Bedrijven met meer dan 250 medewerkers krijgen vanaf het eerste kwartaal 2021 toegang tot de TVL. De grens van maximaal 250 medewerkers wordt dus losgelaten. Voor deze bedrijven wordt het maximum subsidiebedrag vastgesteld op € 400.000.

Rekenvoorbeeld
Een bedrijf had in de periode januari t/m maart 2019 een omzet van € 800.000 (referentieomzet) en toont dit aan met de btw-aangifte. De verwachting is dat in de periode 1 januari t/m maart 2021 60% minder omzet (€ 480.000) zal worden behaald. Het percentage vaste lasten voor de SBI-code van dit bedrijf stelt zich dan vast op 40%.

Uitwerking
Op basis van de normale omzet heeft dit bedrijf € 320.000 (€ 800.000 x 40%) aan vaste lasten in het eerste kwartaal. Omdat dit meer dan € 3.000 is, komt dit bedrijf in aanmerking voor TVL. Het subsidiebedrag dat hoort bij 60% omzetverlies is nu 58,57% en wordt na de invoering van de verhoging van januari 85%. Volgens de verhoging van december 2020 wordt de TVL berekend op € 800.000 x 60% x 40% x 58,57% = € 112.455.
Begin februari bij de opening van de TVL voor het eerste kwartaal van 2021 (Q1) is de verhoging van januari nog niet ingevoerd. De TVL kan wel gewoon worden aangevraagd. Het bedrijf krijgt dan eerst het bedrag op grond van de verhoging in december 2020 en later automatisch een extra betaling in verband met de verhoging van januari 2021.

Na invoering van de verhoging uit januari 2021 wordt de berekening:
€ 800.000 x 60% x 40% x 85% = € 163.200. Het 80% voorschot bedraagt dan € 130.560.
Omdat het maximum subsidiebedrag is verhoogd naar € 330.000, ontvangt dit bedrijf uiteindelijk het hele subsidiebedrag. Tot nu toe bedroeg dit maximum € 90.000. Het bedrijf ontvangt eerst een voorschot van € 72.000 (80% van het maximum subsidiebedrag volgens de verhoging in december 2020) en later automatisch een extra bedrag van
€ 58.560 na invoering van de verhoging in januari 2021. De resterende 20% van de TVL wordt uitgekeerd of verrekend bij de vaststelling van de subsidie. Voor meer voorbeelden verwijzen we naar de tabel die het ministerie van Economische Zaken heeft gepubliceerd.

Overzicht

TVL                                        Oude situatie                          Nieuwe situatie
Tijdvakken                             Januari t/m maart                   Januari t/m maart
Doelgroep                              Mkb                                        Alle bedrijven
Minimaal omzetverlies           30%                                        30%
Subsidiepercentage               50-70%                                   85%
Maximum bedrag                   € 90.000                                 € 330.000/€ 400.000
Minimumsubsidie                   € 750                                      € 1.500
Voorraadsubsidie
Gesloten Detailhandel            Nee                                        Ja

Om ondernemers zekerheid te bieden gelden de hiervoor genoemde verruimingen van de TVL ook voor het tweede kwartaal. De hierna te behandelen opgehoogde voorraadsubsidie voor de gesloten detailhandel van het eerste kwartaal van 2021 geldt alleen voor het eerste kwartaal van 2021.

Verlengen voorraadsubsidie gesloten detailhandel
Doordat de verplichte sluiting van een groot deel van de detailhandel langer voortduurt, heeft het kabinet besloten de voorraadsubsidie voor de gesloten detailhandel te verlengen naar het eerste kwartaal van 2021. Waar eerder nog de inschatting was dat er vooral een uitstel van aankopen zou zijn, zal de verlengde sluiting meer afstel van aankopen of verkopen via webwinkels tot gevolg hebben. De subsidie zal in het eerste kwartaal van 2021 neerkomen op een opslag van 21% op het vaste-lastenpercentage in de TVL (voorheen 5,6%). Dit is gelijk aan een vergoeding van 17,85% van het omzetverlies.

Berekeningswijze
De hoogte van de voorraadsubsidie voor de gesloten detailhandel wordt als volgt berekend: A (omzet) x B (omzetverlies) x 21% x 85%.
Voor het ontvangen van de voorraadsubsidie gesloten detailhandel hoeven ondernemers geen aparte aanvraag in te dienen. Dit loopt automatisch mee in de nog in te dienen aanvraag voor de TVL in het eerste kwartaal van 2021. De opslag kent een eigen maximumvergoeding van € 200.000 en valt buiten de aangekondigde verhoogde maximumvergoeding van € 330.000.

Gelijktrekken subsidiegrens TVL voor land- en tuinbouw
Vanwege Europese regelgeving kunnen middelgrote bedrijven in de land- en tuinbouw geen gebruik maken van de hiervoor besproken verhogingen van de subsidiegrenzen voor de TVL. Het Europese staatsteunkader is namelijk voor deze sector begrenst
op € 100.000. Het kabinet vindt dit ongewenst en werkt daarom een regeling uit onder een ander staatsteunkader, waardoor de land- en tuinbouwsector ook kan profiteren van de verhogingen van de subsidiegrenzen in de TVL. Het kabinet streeft ernaar het aanvraagloket in april of mei te openen, met terugwerkende kracht naar het eerste kwartaal.

Regeling specifieke kosten land- en tuinbouw
In de land- en tuinbouw is veelal sprake van doorlopende kosten voor het in leven houden van planten en dieren. Deze kosten vloeien voort uit een continu of lang-cyclische productie die niet eenvoudig aangepast kan worden. Daarom zal het kabinet een regeling treffen met een opslag van 21%-punt voor de betreffende landbouwsectoren (SBI-codes 1.1 tot en met 1.5) bovenop de TVL.

Kleine bedrijven
De vaste lasten, zoals huur, zijn vaak een grote kostenpost voor kleine ondernemers (denk aan contactberoepen als kappers en schoonheidssalons) en daarmee wordt een groter beslag gelegd op hun (privé)buffers. Het kabinet heeft daarom besloten om ook het minimum subsidiebedrag te verdubbelen van € 750 naar € 1.500 per ondernemer vanaf het eerste kwartaal van 2021.

Mogelijke verlaging van minimum vaste lasten
Kleine ondernemers komen soms niet in aanmerking voor de TVL, omdat hun vaste lasten lager zijn dan minimaal € 3.000 in een kwartaal. Een verlaging van deze drempel werkt echter door op andere elementen uit de TVL, waardoor een groep ondernemers er mogelijk juist op achteruit gaat. Daarom onderzoekt het kabinet eerst of de regeling zo kan worden ingericht dat dit laatste wordt voorkomen.

Pin It on Pinterest