Bel ons: 0183 74 50 75 info@refizium.nl

Buitenlandse belastingplichtigen kunnen onder voorwaarden en op verzoek pro rata aftrekposten en tegemoetkomingen claimen in Nederland. Daarvoor moet de buitenlandse belastingplichtige wonen in een EU-land en zijn/haar inkomen voor 90% of meer verwerven in twee of meer andere werklanden, waaronder Nederland. Ook moet hij of zij een inkomensverklaring overleggen van de belastingdienst van het woonland. De in Nederland verschuldigde box-1-belasting wordt berekend naar een gemiddeld tarief, gebaseerd op het wereldinkomen van de belastingplichtige. Dit beleid is onlangs gepubliceerd in een besluit.

Nederland geeft hiermee uitvoering aan de uitspraak van het EU-Hof van Justitie van 9 februari 2019, ECLI:EU:C:2017:102. Deze zaak betrof een in Spanje wonende Nederlandse DGA met een bv in Nederland. Zijn wereldinkomen genereerde hij voor 60% uit de Nederlandse bv en voor 40% uit een Zwitserse vennootschap. De DGA had geen inkomen in Spanje. Hij bracht de negatieve inkomsten uit zijn Spaanse eigen woning in Nederland in aftrek. Het EU-Hof van Justitie oordeelde dat Nederland die aftrek als werklidstaat voor 60% moest verlenen.

Nederlands antwoord op een opmerkelijke uitspraak

Dit was een opmerkelijke uitspraak. Niet-ingezetenen van Nederland konden immers tot dan toe alleen persoonlijke aftrekposten claimen in Nederland als zij 90% of meer van het gezinsinkomen in Nederland verdienden. Dit standpunt is gebaseerd op het zogenoemde ‘Schumacker-arrest’. Het EU-Hof achtte het echter niet van belang hoeveel inkomen in de werklidstaat wordt verdiend, maar of er 90% of meer buiten de woonlidstaat (in casu Spanje) wordt verdiend. Hierbij definieert het EU-Hof het begrip werkstaat als ‘elke lidstaat die heffingsbevoegd is over een deel van het arbeidsinkomen’. Voor het claimen van de persoonlijke aftrekpost achtte het EU-hof het ook niet van belang of de belastingplichtige een deel van zijn inkomen in een niet-lidstaat/ derde land (in casu Zwitserland) verdient.

Sinds deze uitspraak was het wachten op een reactie uit Nederland. Die is er nu gekomen in de vorm van dit beleidsbesluit.

Als u denkt dat het van toepassing kan zijn: neem contact met ons op! We kunnen nog aanpassingen doorvoeren als de IB-aanslag nog niet onherroepelijk vaststaat. Staat de IB-aanslag al vast? In dat geval kunnen we wellicht een bezwaarschrift indienen of een verzoek om ambtshalve vermindering.

Pin It on Pinterest