Bel ons: 0183 74 50 75 info@refizium.nl

Wij schreven reeds eerder over de NOW regeling in dit artikel en recenter een update in dit artikel. Inmiddels zijn er nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de ‘Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)’, waarvan wij u graag op de hoogte brengen.

De NOW is op de volgende punten verruimd:

  • De zogenoemde concernregeling in de NOW. Deze regeling is verruimd, zodat het voor individuele werkmaatschappijen van een concern mogelijk is geworden om subsidie voor hun loonkosten aan te vragen op basis van de omzetdaling van de werkmaatschappij (in plaats van op basis van de omzetdaling op concernniveau) als bij het concern sprake is van minder dan 20% omzetdaling. Dit is alleen mogelijk bij nieuwe NOW-aanvragen.
  • Vraagt u als werkgever een tegemoetkoming aan, dan wordt u nu geacht akkoord te zijn met het eventueel openbaar maken van informatie uit het subsidiedossier.
  • Heeft u als werkgever een niet-Nederlands SEPA-bankrekeningnummer, dan hoeft u niet langer een Nederlands bankrekeningnummer aan te leveren.

Voor wat betreft het eerste punt: Het moet gaan om dezelfde referentieperioden: maart-april-mei, april-mei-juni of mei-juni-juli. Als verschillende werkmaatschappijen van het concern apart aanvragen zullen zij ook dezelfde periode moeten opgeven. Dit geldt niet voor percentage aan omzetverlies.

Refizium beschikt over een actueel rekenmodel voor de NOW. Heeft u vragen, of twijfelt u of u in aanmerking komt: neem contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst!

Voorwaarden voor toepassing van de aangepaste concernregeling:

  1. de subsidieaanvraag - het voorschot - is gedaan na 5 mei 2020;
  2. het is geen personeels-bv. Personeel-bv’s moeten altijd uitgaan van omzetdaling op het concernniveau;
  3. de werkgever handelt in overeenstemming met een overeenkomst, die door hem voorafgaand aan de subsidieaanvraag wordt aangegaan, inclusief dagtekening, met de belanghebbende verenigingen van werknemers en bij gebreke daarvan een andere vertegenwoordiging van werknemers, over werkbehoud. Bij werkmaatschappijen met minder dan 20 werknemers volstaat akkoord van een vertegenwoordiging van werknemers;
  4. het groepshoofd (met consolidatieplicht artikel 2:406 BW) of de moedermaatschappij (artikel 2:24a BW), verklaart voorafgaand aan de aanvraag dat over 2020 geen dividenden aan aandeelhouders of bonussen aan de Raad van Bestuur en directie van het concern en de rechtspersoon of vennootschap waarop dit artikel wordt toegepast, waaronder mede begrepen winstdelingen, zullen worden uitgekeerd of eigen aandelen zullen worden ingekocht door de rechtspersonen binnen de groep tot en met de datum van de vergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021. Met dividend worden gelijkgesteld andere winstuitkeringen aan derden buiten de groep.
  5. de andere rechtspersonen of vennootschappen binnen een groep voeren geen opdrachten of projecten uit die ten koste kunnen gaan van de rechtspersoon of vennootschap waarvoor de omzetdaling met toepassing van dit artikel wordt bepaald; en
  6. de omzetdaling van de groep bedraagt minder dan 20% in de gekozen meetperiode. Aanvragen die eerder dan 5 mei 2020 zijn ingediend, zijn uitgegaan van een omzetdaling van minstens 20% op concernniveau en komen derhalve niet in aanmerking komen voor deze wijziging, omdat de voorwaarde is dat het concern minder dan 20% omzetdaling heeft. Is er bij de aanvraag voor het voorschot een omzetdaling van ten minste 20% voor het concern opgegeven, terwijl dat in werkelijkheid minder blijkt te zijn, kunnen, gelet op voorwaarde a, niet alsnog een aanvraag indienen voor een werkmaatschappij.

Pin It on Pinterest